Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Adatkezelő

Adatvédelmi nyilatkozat, adatkezelő neve: Gorgoc Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 4481 Nyíregyháza, Zerge u. 10..
Adatkezelő képviselője: Szalontai György
Adatvédelmi tisztviselő: Szalontai György
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@kiralyfogaszat.hu
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

 1. Adatkezelés célja

2.1 Időpont foglalás, kapcsolattartás és információ átadás nyújtása:
Időpontfoglalás, fogászati kezelésre, előzetes tájékoztatás e-mail és telefonon keresztül, SMS időpont értesítés
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:
Név
Állandó lakcím
Telefonszám
Email cím
Kezelés típusa
Fogászati probléma
Születési év

2.2 Fogászati szolgáltatás nyújtása a természetes személyek számára és ennek keretében:
a Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Betegnapló, kórelőzmény lelet, készítése tárolása
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:
Név
Állandó lakcím
Telefonszám
Kórelőzmény
Leletek
Születési év
Egyedi azonosító
Betegnapló

2.3 Fogászati szolgáltatás számlázása
Adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése
A kezelt adatok köre:
Név
Cím

2.4 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára
új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az érintett írásban, vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:
Név
Email cím
Felhasználó által megadott kiegészítő információk

2.5 Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése az alábbiak védelmére:
Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása
Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása
Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása
Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke
A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.
A kezelt adatok köre:
A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)

 1. Érintettek köre

A www.kiralyfogaszat.hu weboldalon illetve telefonon, vagy személyes rendelésre bejelentkező páciensek és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

 1. Gyermekek

16 év alatti természetes személyeknek adatait csak a törvényes képviselője hozzájárulásával kezeljük. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelést csak hozzájáruló nyilatkozat átvételt követően tudjuk megkezdeni.
Hatályos törvényi rendelkezések alapján a fogorvosi ellátást 18 életévét be nem töltött páciensen csak a törvényes képviselője írásos hozzájárulásával végezhetünk.
A fenti két, egymástól független szabályozás miatt kérjük, hogy az első kezelésre mindenképpen kísérje el gyermekét.

 1. Az adatkezelés időtartama

Törvényi megfelelés esetén a vonatkozó törvényben meghatározott tárolási idő
Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 5 év elteltével
Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig
Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.
Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:
általános esetben 3 nap
Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig
A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozók számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, IT üzemeltető, webtárhely szolgáltató, webtartalom fejlesztő, Időpontfoglaló-rendszert biztosító szolgáltató, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta.

 1. Központi Implantátumregiszterbe történő adattovábbítás

Az adatkezelő az 1997 XLVII törvény 22/B § megfelelően az implantátumokkal kapcsolatos törvény által megkövetelt adatokat továbbítja az Központi Implantátumregiszterbe, illetve rögzíti a páciens kórtörténetében.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozók kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozók kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Felelős, az IT üzemeltető és az ügyvezető férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, amelyet a társaság 1 évig tárol.

8.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. Az Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

 1. Automata döntéshozatal

Az Adatkezelő adatkezelés során NEM alkalmaz olyan módszereket, amely az Érintettekre vonatkozó jellemzők módszeres és kiterjedt értékelésére, amely automatizált adatkezelésen alapul, és amelyre az Érintettek tekintetében joghatással bíró döntések épülnek.

 1. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről
kérheti adatainak helyesbítését
tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását
Érintett fenti jogaival bármikor élhet
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

10.1 A tájékoztatás költsége

Az Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, amelyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

10.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Adatkezelő, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

10.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 1. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 1. Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. Az Adatkezelő továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google oldalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

Süti kezelés
Ahogyan majdnem minden weboldallal rendelkező cég, a Gorgoc Kft. is használ sütiket a weboldalán.
Mi az a süti?
A sütik olyan fájlok, melyek az Ön számítógépére kerülnek, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében. A sütik számtalan funkcióval rendelkezhetnek, információkat gyűjtenek és általánosságban megkönnyítik a weboldalak használatát, megjegyzik az egyéni beállításokat, információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók a weboldal mely részét használják elsősorban. A sütik által gyűjtött adatokat a weboldal fejlesztésére és a látogatói élmény javítására használunk.

Milyen jogszabályok szabályozzák a sütik használatát?
2001. évi CVIII. törvény az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2003. évi C törvény az elektronikus hírközlésről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
Európai Unió erre vonatkozó előírásai
A sütiket a fenti jogszabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelően használjuk.

A Gorgoc Kft a következő célokból használja a sütiket
Információ gyűjtésére azzal kapcsolatban, hogy Ön milyen módon használja a weboldalt. A sütik segítségével mérhetjük fel, hogy a weboldal melyik részét látogatja és használja leginkább az így kapott információk felhasználásával olyan fejlesztések hajthatók végre, melyek alkalmazásával a weboldalt az Ön igényeinek megfelelően alakíthatjuk, jobb felhasználói élményt érhetünk el
Az Ön navigációjának megkönnyítésére, hogy minél előbb megtalálja azt a tartalmat, amelyre valóban kíváncsi
Célzott hirdetések elhelyezésére más oldalakon

Milyen típusú sütiket alkalmazunk weboldalunkon?
Ideiglenes vagy munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ideiglenesen tárolódnak a számítógépen. Csak az Ön aktuális látogatására vonatkoznak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. A munkamenet sütik nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez, mint például az adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne.
A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, nélkülük a weboldal használhatatlanná válhat.
Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy pontosabb képet alkothassunk arról, látogatóink hogyan használják a weboldalunkat. Segítségükkel megszámlálhatjuk honlapunk látogatóit, megfigyelhetjük, mennyi időt töltenek el ott, milyen oldalakra kattintanak, melyek látogatóink számára a leginkább értékes tartalmak és oldalak. Információkat kapunk arról is, hogy honnan, milyen forrásokból érkeztek a felhasználók honlapunkra. A kapott információknak megfelelően fejlesztjük weboldalunkat, a fejlesztésekkel hozzájárulhatunk látogatóink elégedettségének és a felhasználói élmények növekedéséhez. Információkat kapunk arról, hogy a weboldal megfelel-e a látogatók igényeinek, értékesebb, hasznosabb tartalommal tölthetjük fel oldalainkat, amelyek sokkal jobban kiszolgálják látogatóink igényeit . E sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, nem rögzítjük az Ön nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi sütiket (pl. Google AdWords Conversion Tracking) is elhelyezhetünk. Ezek biztosítják kampányaink sikerességének mérését. Beazonosítást lehetővé tevő információkat ennél a sütinél sem tárolunk.

Célzó vagy reklám sütik
Ezen sütiknek az a feladatuk, hogy általuk az Ön számára valóban értékes hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Azzal kapcsolatban gyűjtenek információkat, hogy a látogató melyik aloldalt nézte meg a weboldalon belül; esetleg adott aloldalon belül hova kattintott, így következtethetünk arra, hogy Önt milyen témák, tartalmak érdekelhetik. E sütik segítségével mérhető a reklám kampányok hatékonysága is.
Weboldalunk a Google Ads remarketing szolgáltatásának követőkódjait is használja, így a honlapra látogatókat később személyre szabott hirdetésekkel, őket érdeklő tartalmakkal célozhatjuk a Display Hálózatban.
A célzó és reklám sütik nem tudják Önt beazonosítani, nem gyűjtenek a beazonosításhoz szükséges személyes információkat.
Használatot elősegítő, funkcionális sütik

Ezen sütik célja, hogy megjegyezhessük honlapunkkal kapcsolatos döntéseit, úgy mint a kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott adatokat (név, email cím, telefonszám stb.); hogy milyen eszközről látogatta meg weboldalunkat; a régiót, ahol Ön tartózkodik; így személyre szabottabb funkciókat tudunk Önnek kínálni weboldalunkkal kapcsolatban. Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon az Ön tevékenységét, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyeket Ön megadott weboldalunkon, mint az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma stb.
Harmadik féltől származó sütik

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe weboldalunkon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.
A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése, kikapcsolása
A böngésző beállítása
A böngésző programok engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket. E beállítások azonban megváltoztathatóak, megakadályozható az automatikus elfogadás. A böngésző minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Nyíregyháza, 2021.01.01.

Nyíregyháza,

Szabadság tér 12. I/18.

+36-30/636-5389

Bejelentkezés

Bejelentkezés

info {@} kiralyfogaszat {.} hu